ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR NOVANORM CERTIFICATION

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door NOVANORM Certification te verrichten werkzaamheden en maken dientengevolge deel uit van iedere door NOVANORM Certification uitgebrachte offerte of met haar tot stand gekomen overeenkomst welke schriftelijk of mondeling door NOVANORM Certification is bevestigd. Indien van één of meer artikelen in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken tussen NOVANORM Certification en haar wederpartij zal dit ten alle tijden schriftelijk dienen te geschieden. Afwijkingen of geheel of gedeeltelijk nietig verklaren van artikelen uit deze algemene voorwaarden, laat de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet.

2. Algemene positie  NOVANORM Certification

a- NOVANORM Certification acht zich gebonden aan de algemeen geldende regels en normen van eer en goede naam. b- NOVANORM Certification stelt geen vertrouwelijke gegevens waarover zij de beschikking verkrijgt aan derden ter inzage noch mondeling noch schriftelijk, tenzij door rechterlijk bevel of anderszins wettelijke bepaling. c- Gegevens welke aan NOVANORM Certification ter beschikking komen middels uitvoering van een opdracht kunnen door NOVANORM Certification uitsluitend worden gebruikt voor statistische of wetenschappelijke doeleinden met dien verstande dat de indentiteit van de opdrachtgever op generlei wijze wordt bekend gemaakt d- NOVANORM Certification wil privacy van zijn klanten zo goed mogelijk beschermen, maar dit is geen garantie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy gegevens van de klant.

3. Prijsopgaven

Prijzen en omschrijving der werkzaamheden zijn via de website te zien. Alle prijzen zijn exclusief de wettelijk verschuldigde BTW.

4. Opdracht

Een opdracht komt direct tot stand, na de bevestiging van NOVANORM Certification van de inschrijving van opdrachtgever.

5. Betalingen

NOVANORM Certification dient haar declaraties in, direct na de opdracht. Betalingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur plaats te vinden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur van NOVANORM Certification, is Opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling of sommatie vereist is, van rechtswege in verzuim en heeft NOVANORM Certification het recht zonder verdere aanschrijving haar vordering ter incasso uit handen te geven. Alle alle hieruit voortvloeiende kosten volledig voor rekening van opdrachtgever. – Dit laatste wordt gedaan ook al is de opleiding en/of examen niet gedaan. Bestellen van opleiding/examen is betalen van factuur. – Cursisten en/of bedrijven krijgen geen geld terug indien ze niet op de vooraf afgesproken tijden de praktijk- en/of theorieexamen uitvoeren. – Indien een instructeur een praktijk moment afspreekt en de kandidaat komt niet opdagen, heeft de kandidaat geen recht op geld terug.

6. Regels opleiding en examen.

– Opdrachtgevers en cursisten dienen zich overeenkomstig de regels van NOVANORM Certification te gedragen. – Het gebruik van lesboek en lesmateriaal is tijdens het examen verboden. – Men mag, tijdens het examen, van niemand hulp inroepen

7. Eigendomsrechten

De opdrachtgever verkrijgt in eigendom alle door NOVANORM Certification middels de overeenkomst uitgevoerde zaken onder de opschortende voorwaarden dat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen krachtens deze overeenkomst heeft voldaan.

8. Aansprakelijkheid

a- Met uitsluiting van iedere verder gaande aansprakelijkheid is NOVANORM Certification of namens NOVANORM CERTIFICATION werkzame of te werk gestelde medewerkers al dan niet rechtstreeks in loondienst van NOVANORM Certification, tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van opzet. b- NOVANORM Certification is niet aansprakelijk voor mensen die door ondeskundig gebruik of handelingen met of zonder machines of materieel met een persoonscertificaat een (bijna) ongeval of calamiteit veroorzaken. c.- Onvoorziene omstandigheden welke leiden tot uitstel of vertraging van de door NOVANORM Certification uit te voeren werkzaamheden welke ontstaan door omstandigheden buiten de schuld van NOVANORM Certification of door welke overmachtssituatie dan ook, kunnen nimmer lijden tot enige schuldvordering op NOVANORM Certification. d- NOVANORM Certification is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van certificaten. *e- NOVANORM Certification is na het behalen van het persoonscertificaat nergens aansprakelijk voor. In wat voor hoedanigheid dan ook. f- Wij zijn niet aansprakelijk voor hogere kosten dan de opleiding en/of examen kosten. g- NOVANORM Certification. Aan de behaalde certificaten kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

9. Toepasselijk recht en geschillen

-Het in Nederland geldende recht is van toepassing. Geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen partijen gesloten overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage bij de stichting DigiTrage. – De procedure verloopt via www.digitrage.nl in overeenstemming met het Procesreglement van de stichting DigiTrage. Het Procesreglement wordt op voornoemde website gepubliceerd. Het Procesreglement kan ook bij de gebruiker van deze algemene voorwaarden worden opgevraagd en maakt deel uit van de overeenkomst tussen partijen. – Iedere partij heeft tevens het recht zich te wenden tot de burgerlijke rechter zolang het geschil niet is voorgelegd aan de stichting DigiTrage. – In het geval de gebruiker van deze algemene voorwaarden een geschil voorlegt aan de stichting DigiTrage maar de klant geeft de voorkeur aan een procedure bij de burgerlijke rechter, moet dit door de klant binnen één maand na voorlegging schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Deze bepaling is enkel van toepassing voor de klant welke in de hoedanigheid van consument een overeenkomst heeft gesloten met de gebruiker. Novanorm B.V. Dennenkamp 2b 7772 MA Hardenberg Kvk: 17177713 Telefoon: 085 06 04 406 WhatsApp: 0638 299 432 E-mail: info@novanorm.nl  
× Hoe kan ik je helpen?