Veel gestelde vragen

Om opleiding en examen te kunnen doen, heb je een account bij ons nodig. Heb je nog geen account, meld je dan eerst aan, door op de knop ‘aanmelden’ te klikken en daarna op ‘nieuwe registratie’. Je kunt de handleiding bekijken via de knop op de inlogpagina. Ook kun je jouw vragen mailen naar info@novanorm.nl of bellen naar 085 06 04 406.

De BHV verplichting staat in de Arbowet:

Artikel 3 lid 1 sub e van de Arbowet omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening (BHV). Elke werkgever is verplicht om doeltreffende maatregelen te treffen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen.

Artikel 15 van de Arbowet beschrijft dat de werkgever zich moet laten bijstaan door op het gebied van bedrijfshulpverlening.

  1. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:
  2. Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  3. Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  4. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

De bedrijfshulpverleners dienen te beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, en zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij deze taken naar behoren kunnen vervullen. In de wet wordt niet gesproken of men tijdens de opleiding praktijkoefeningen moet doen.

Op basis van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) zal de werkgever het juiste aantal BHV’ers moeten vaststellen.

De wet schrijft voor dat een BHV’er adequaat moeten kunnen handelen bij calamiteiten en daar ook dusdanig voor opgeleid moeten zijn. Daarnaast moeten zij regelmatig nageschoold worden, zodat de kennis en vaardigheden op peil blijven. Hoe je als werkgever de (na)scholing precies moet regelen, staat niet in de wet beschreven. 

Bron: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/bedrijfshulpverlening

Iedere werkgever is verplicht goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Hierbij moet hij zich laten ondersteunen door BHV-ers. Het gaat om de persoon die gezag heeft in de organisatie. Daarom geldt deze verplichting ook voor organisaties waar de werkgever “gezag” heeft over bijvoorbeeld bezoekers, klanten of bewoners. Iedere werkgever moet ervoor zorgen dat de BHV-er er getraind en kundig moet zijn. Dit is een eigen verantwoording voor de werkgever. Tevens staat in de RI&E hoe men met risico’s moet omgaan en hoe men gepaste maatregelen moet nemen.

 

Bron: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/bedrijfshulpverlener

Ja, alle BHV’ers ontvangen een certificaat. 

 

Een BHV-er is tijdens werktijd altijd ‘in functie’ en zal altijd datgene moeten uitvoeren dat de werkgever van hem/haar verwacht. Dit houdt in dat alle vaardigheden van een BHV-er te allen tijde op peil moeten zijn. Omdat BHV-taken niet dagelijks worden uitgevoerd en de kennis en vaardigheden bij nood direct paraat moeten zijn is periodieke herhaling noodzakelijk. Door het niet beoefenen van kennis en vaardigheden zakken deze langzaam weg. Het recht (en de plicht) op herhaling is wettelijk vastgelegd in artikel 8 en 15 van de Arbowet

Iedere BHV-organisatie moet gebaseerd zijn op de aanwezige risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en overige maatgevende factoren. Wanneer duidelijk is wat van de BHV-ers wordt verwacht tijdens een incident, kan bepaald worden hoeveel BHV-ers op ieder moment aanwezig moeten zijn om deze taken uit te voeren, voorzien van voldoende materialen en middelen.

Bron: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/bedrijfshulpverlener

× Hoe kan ik je helpen?